Ï ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò ìéëÜåé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõæÞôçóçò åðß ôùí Ðñïãñáììáôéêþí Äçëþóåùí ôçò ÊõâåñíÞóåùò óôç ÂïõëÞ, ÐÝìðôç 8 Ïêôùâñßïõ 2015. Óõíå÷ßæåôáé êáé óÞìåñá ç áíÜãíùóç ôùí ðñïãñáììáôéêþí äçëþóåùí ôçò êõâÝñíçóçò, ìå ôïðïèåôÞóåéò õðïõñãþí êáé âïõëåõôþí, ìåôÜ ôç ðñï÷èåóéíÞ åíáñêôÞñéá ïìéëßá ôïõ ðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç Ôóßðñá. Ç äéáäéêáóßá ïëïêëçñþíåôáé ôá ìåóÜíõ÷ôá, ïðüôå ç êõâÝñíçóç ëáìâÜíåé øÞöï åìðéóôïóýíçò ìå öáíåñÞ ïíïìáóôéêÞ øçöïöïñßá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Το ψηφισθέν κείμενο του νέου ασφαλιστικού και φορολογικού νομοσχεδίου

Μάιος 17th, 2016 Posted by Ανακοινώσεις, Νέα No Comment yet

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής το νομοσχέδιο «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος-Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως ακριβώς ψηφίστηκε.

Διαβάστε αναλυτικά το ψηφισθέν νομοσχέδιο εδώ.

Σημείωση Forin.gr: Μόλις δημοσιευθεί ο νόμος στο εθνικό τυπογραφείο θα προστεθεί στη βάση της Φορολογικής Νομοθεσίας και παράλληλα θα  καταχωρηθούν οι μεταβολές που θα επιφέρει στους ήδη κωδικοποιημένους νόμους της βάσης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ